Nhận may thuê và may bán váy phù dâu theo yêu cầu

Nhận may thuê và may bán váy phù dâu theo yêu cầu